+421 903 769 340 Po. - Pia.: 9:00 - 16:00

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať Vás ako chránime Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Počas Vašej návštevy sú na našom chránenom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie internetového obchodu.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojeatvoje.sk

Janea stores s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 43889/N

Miesto podnikania: Pri Dobrotke 786/61, 949 01 Nitra, Slovensko
IČO: 51043041 
DIČ: 2120571376
IČ DPH: nie sme platcami DPH

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2701275815 / 8330, vedený vo FIO Banke.
IBAN: SK3683300000002701275815
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Spracúvané osobné údaje

Predávajúci Vám umožňuje nakupovať v internetovom obchode bez registrácie formou jednorazového objednávkového formuláru, avšak registráciou u nás môžete po prihlásení jednoducho a pohodlne nakupovať (bez opakovaného zadávania zákazníckych údajov) a zároveň získať výhody verného zákazníka. Pri registrácií a pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné osobné údaje, ktoré sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, a to:

  • meno a priezvisko, adresa vrátane krajiny (vystavenie dokladu o kúpe, doručenie tovaru)
  • e-mailová adresa (prihlásenie sa do Vášho účtu, Vaša identifikácia, komunikácia s Vami)
  • ďalšia voliteľná adresa (doručenie tovaru na inú adresu ako je fakturačná adresa)
  • voliteľné telefónne číslo (urýchlenie komunikácie s Vami)
  • ak nakupujete ako podnikateľ zároveň tiež Vaše obchodné meno, sídlo, IČO, prípadne IČ DPH (vystavenie faktúry, doručenie tovaru)

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy - spracovania a vybavenia Vašej objednávky (najmä spracovanie objednávky, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vystavenie dokladu na zaplatenie kúpnej ceny, dodanie tovaru, evidencia a archivácia objednávok pre administratívne a účtovné účely), a to po dobu nevyhnutnú na splnenie si našich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a platných právnych predpisov. Na účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj po skončení pôvodného účelu.

Zmena a aktualizácia osobných údajov, zrušenie registrácie

Všetky Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať prostredníctvom e-mailu na adrese: info@mojeatvoje.sk. Ak ste sa rozhodli využiť výhody registrácie v našom internetovom obchode a ste u nás zaregistrovaný, Vaše osobné údaje môžete zmeniť alebo aktualizovať tiež po prihlásení sa do Vášho účtu. V prípade záujmu zrušenia registrácie nás o to prosím požiadajte prostredníctvom e-mailu na adrese: info@mojeatvoje.sk

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, ani neposkytujeme iným subjektom a tretím osobám s výnimkou jednorazového poskytnutia osobných údajov tretej osobe (najmä prepravným spoločnostiam) za účelom vybavenia objednávky a splnenia povinností vyplývajúcich nám z kúpnej zmluvy. Osobné údaje chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Nezodpovedáme iba za zneužitie osobných údajov treťou osobnou, ktorá sa k databáze osobných údajov dostala bez oprávnenia. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali finančných prostriedkov na Vašich účtoch.

E-maily od www.mojeatvoje.sk a newsletter

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom informovania Vás ako nášho zákazníka na základe Vášho súhlasu, a to až do odvolania Vášho súhlasu. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu prevádzkovateľa. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Pri odoslaní jednorazovej objednávky si môžete zvoliť, či chcete dostávať pravidelné informácie o našej ponuke tovaru, akciách a službách. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@mymnikin.sk,

Poučenie o právach Vás ako dotknutej osoby (v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení)

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení máte právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje; vo všeobecne zrozumiteľnej forme: informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu a namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Platné od: 26.01.2017, verzia: 1.0.0