+421 903 769 340 Po. - Pia.: 9:00 - 16:00

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Ako kupujúci - spotrebiteľ vady na tovare môžete uplatniť v rámci záručnej doby, a to v súlade s týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

Záručná doba v internetovom obchode www.mojeatvoje.sk poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o kúpe je zároveň záručným listom.

Zodpovednosť za vady predávajúceho na tovare sa riadi ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Predávajúci zodpovedá za vady zavinené výrobcom alebo predávajúcim, a ktoré má tovar pri prevzatí Vami ako kupujúcim. Nie sme zodpovední za vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho zaobchádzania alebo používania tovaru.

Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie tovaru, ak táto vada nebola zjavná pri prevzatí zásielky, nám bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky oznámte prostredníctvom e-mailu na adrese: info@mojeatvoje.sk alebo telefonicky na čísle: +421   0903 769 340, v opačnom prípade Vám neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nemusia byť uznané.

Postup pri reklamácii tovaru

Ak z dôvodu zistenej vady tovaru chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, urobte tak bez zbytočného odkladu po zistení vady zakúpeného tovaru a uplatnenie reklamácie nám prosím oznámte prostredníctvom e-mailu na adrese info@mojeatvoje.sk a v e-mailovej správe uveďte Vaše identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru. Po obdržaní e-mailu Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Pri uplatňovaní reklamácie, po vzájomnej dohode, zašlite písomnú reklamáciu spolu s chybným tovarom, kópiou dokladu o kúpe na adresu: Janea stores s.r.o., Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra. V písomnej reklamácií prosím uveďte: Vaše identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti za vady tovaru ste si zvolili, dátum a prípadný podpis a ak je to technicky možné, priložte prosím aj fotodokumentáciu vád tovaru. Po obdržaní reklamovaného tovaru spolu s potrebnými dokumentmi Vám zašleme potvrdenie o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu.

Ako zásielku pri reklamácii tovaru pripraviť

Tovar, z hygienických dôvodov, pred zaslaním na reklamáciu riadne vyčistite. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a vhodne zabalená, aby počas prepravy k nám nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe a prípadnú kópiu dodaciu listu (ak tovar nebol prevzatý osobne). Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Vybavenie reklamácie

Vašu reklamáciu sa pokúsime vybaviť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia písomnej reklamácie, v opačnom prípade máte právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový. V opodstatnených prípadoch môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS správou. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

V prípade opodstatnenej reklamácie Vám tovar bezplatne a bez zbytočného odkladu uvedieme do zodpovedajúceho stavu (v zmysle ustanovení §§ 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení) a zjednáme nápravu jedným z nasledovných spôsobov, a to:

  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť -odstránením vady,
  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť -výmenou veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenou súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimeranú náklady,
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť -výmenou veci, odstúpením od zmluvy a vrátením finančných prostriedkov, alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru.

Ak nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, aj keď ide o odstrániteľné vady, máte právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že nakupujete v našom internetom obchode ako podnikateľ, v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, zodpovednosť za vady predávajúceho a podmienky záruky sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Platné od: 26.01.2017, verzia: 1.0.0