+421 903 769 340 Po. - Pia.: 9:00 - 16:00

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Ak nakupujete v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ, ste oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu. Tovar sa tiež považuje za prevzatý ak sa:

  • Vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť ho písomnou formou v listinnej podobe na adrese: Janea stores s.r.o., Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra, alebo prostredníctvom e-mailu na elektronickej adrese: info@mojeatvoje.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od počiatku. V súlade s ustanovením § 517 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení si môžete uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých druhov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší od počiatku len v tejto časti.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti so zmluvou, najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na našu adresu, prevodom na účet. Prosíme o zaslanie IBAN kódu Vášho účtu vo Vašom písomnom odstúpení od zmluvy. Platbu za zakúpený tovar Vám vrátime až po doručení vráteného tovaru späť na našu doručovaciu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, a to podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám prosím nezasielajte späť na dobierku, v takomto prípade si vyhradzujeme právo tovar neprebrať!

Dovoľte nám informovať Vás, že v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (to platí aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty). V prípade odstúpenia od zmluvy, nám prosím vráťte tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V zmysle § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

  • predaj tovaru, ktorý nie je v pôvodnom obale,
  • predaj tovaru, ktorý je poškodený a ktorého ochranný obal po dodaní porušený,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, napríklad tovar šitý na mieru podľa potrieb zákazníka,
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

  Ak nakupujete tovar na www.mojeatvoje.sk, ktorý je určený k ďalšiemu predaju tretej osobe, firma Janea stores s.r.o. nenesie zodpovednosť za podnikateľské riziko nášho klienta - predajcu.      Ak si klient objedná tovar za účelom ďalšieho predaja tretej osobe (vlastnému zákazníkovi), ktorý tovar neprevezme alebo vráti bez udania dôvodov, nie sme povinní tovar  späť prevziať a to s dôvodov že medzi firmou Janea stores s.r.o. a treťou osobou nevzniká žiadny právny vzťah.

Ako zásielku pri vrátení tovaru pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Platné od: 26.01.2017, verzia: 1.0.0